Cookie- og privatlivspolitik / Cookie and privacy policy

Hovedregel.

HenriksFoto.Com anvender ikke andre oplysninger end dem du giver når du sender mail over kontakt siden eller mailer os direkte. Oplysningerne opbevares så længe at kontakten mellem dem og HenriksFoto.Com er nødvendig for at få afsluttet en evt. opgave eller forespørgelse.

Vis du som model har en TFP Kontrakt – bliver den opbevaret så længe at dette findes nødvendigt i forhold til de udgivet billeder, der er offentliggjort.

Der kan bruges cookies på hjemmesiden til brug af analyse af selve hjemmesiden – men kun som hovedregel til brug for at vise et overblik af trafikken

Disse oplysninger kommer ikke til trediepart.

I alle andre tilfælde gælder nedestående regler for cookie og privatlivspolitik. Ved spørgsmåk kontakt HenriksFoto.Com

Introduktion


Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Personoplysninger

Generelt


Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed


Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål


Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring


Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger


Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [  info@henriksfoto.com  ]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver


Websitet ejes og publiceres af:

[  Henrik H. Olsen  ]
[  Søvænget 3  ]
[  4930 Maribo  ]
Telefon: [  81 62 39 84 ]
Email: [  info@henriksfoto.com  ]

General rule.

HenriksFoto.Com does not use any information other than those you provide when you send mail over the contact page or mail us directly. The information is stored for as long as the contact between them and HenriksFoto.Com is necessary in order to complete a possible. task or inquiry.

Show you as a model has a TFP Contract – it is kept so long that this is found necessary in relation to the published images that have been published.

Cookies can be used on the website for the use of analysis of the website itself – but only as a general rule for showing an overview of the traffic.

This information does not come to a third party.

In all other cases, the following rules apply to cookie and privacy policy. For questions, please contact HenriksFoto.Com

Introduction


When you visit our website, information about you is used, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads displayed on the page. If you do not want information collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from using the website further. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

cookies


The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other. Similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

Deleting or blocking cookies will make ads less relevant to you and more frequent. You can also risk that the website does not work optimally and that there are content that you cannot access.

The website contains cookies from third parties that may to varying degrees include:

[Insert list of third parties who place cookies on the site. See if any. Automatic update of cookie overview
or refer to to this list of: Frequent third-party digital advertising]

individual information

In general
Personal information is any kind of information that can be attributed to you to some extent. When you use our website we collect and process a number of such information. This happens, for example. by alm. access to content if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register you as a user or subscriber, other use of services or make purchases via the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent you explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be treated: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be in connection with the creation of login or when purchasing.

Security


We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, disclosed, lost, impaired or misunderstood, misused or otherwise violated by law.

Purpose


The information is used to identify you as a user and to show you the ads that are most likely to be relevant to you, to record your purchases and payments, and to provide the services you have requested, such as to send a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Storage period


The information is stored for the time allowed by law and we delete it when it is no longer required. The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information


Data about your use of the website, which ads you receive and possibly. clicks on, geographical location, gender and age segment etc. is disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are in the “Cookies” section above. The information is used to target advertising.

We also use a number of third parties for the storage and processing of data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

Transmission of personal data such as name and e-mail etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with sufficient protection.

Insight and complaints


You have the right to know what personal information we are processing about you. You can also object at any time that information is used. You may also revoke your consent to the processing of your information. If the information processed about you is incorrect, you have the right to be corrected or deleted. Please contact us at: [info@henriksfoto.com]. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Inspectorate.

Publisher

The website is owned and published by:

[Henrik H. Olsen]
[Søvænget 3]
[4930 Maribo]
Phone: [81 62 39 84]
Email: [info@henriksfoto.com]